Delphi里怎么实现获取一个进程所占用内存的大小呢?

问答知识库用户 |浏览338次
收藏|2014/05/17 22:00
如题,GetProcessMemoryInfo函数可以获取么?怎么使用?

满意回答

2014/05/17 22:00

uses
  psAPI;

function GetProcessMemorySize(_sProcessName: string;
  var _nMemSize: Cardinal): Boolean;
var
  l_nWndHandle, l_nProcID, l_nTmpHandle: HWND;
  l_pPMC: PPROCESS_MEMORY_COUNTERS;
  l_pPMCSize: Cardinal;
begin
  l_nWndHandle := FindWindow(nil, PChar(_sProcessName));
  if l_nWndHandle = 0 then
  begin
    Result := False;
    Exit;
  end;

  l_pPMCSize := SizeOf(PROCESS_MEMORY_COUNTERS);
  GetMem(l_pPMC, l_pPMCSize);
  l_pPMC^.cb := l_pPMCSize;
  GetWindowThreadProcessId(l_nWndHandle, @l_nProcID);
  l_nTmpHandle := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, l_nProcID);
  if (GetProcessMemoryInfo(l_nTmpHandle, l_pPMC, l_pPMCSize)) then
    _nMemSize := l_pPMC^.WorkingSetSize
  else
    _nMemSize := 0;
  FreeMem(l_pPMC);
  Result := True;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  l_nSize: Cardinal;
begin
  if (GetProcessMemorySize('Unbenannt - Editor', l_nSize)) then
    ShowMessage('Size: ' + IntToStr(l_nSize) + ' byte')
  else
    ShowMessage('Error');
end;

热心网友

其他回答(0)
0人关注该问题
待解决问题+1
 加载中...